Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności

W związku ze szczególną dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników naszych działań, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności wszystkich zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy, że wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności pozyskiwane są przez nas w trakcie wywiadu podczas pierwszego kontaktu. Realizacja wszelkich zadań publicznych przebiegać będzie zgodnie z zakresem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami przepisów prawa, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczamy, że możemy zapewnić zmiany organizacyjne wszelkich usług dla beneficjentów – między innymi zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji). Zapewniamy również możliwość korzystania z innego lokalu oraz z dostosowanych pomieszczeń organizacji, a także innych miejsc i innych sposobów uzgodnionych indywidualnie, wskazanych przez beneficjentów.

Dostępność cyfrowa

Fundacja Młodzież dla Chrystusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdch.pl.

Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne;
 • strona może zawierać dokumenty, które posiadają format, w który nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu) lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto niektóre treści zostały zamieszczone w serwisie wraz z grafikami, które zawierają tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji.

nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne niespełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.
 • nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie: pdf, doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie tworzone były w sposób zrozumiały, w języku polskim. Nie stosujemy niezrozumiałego słownictwa.

Wyłączenia:

 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Fundacja Młodzież dla Chrystusa i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • niektóre z dokumentów są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • dokumenty opublikowane zostały na podstawie zasad przyjętych w innej instytucji;
 • niektóre z dokumentów mają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Są nieczytelne przez czytniki ekranu-dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Tym samym strona internetowa organizacji jest częściowo dostępna, z pominięciem dokumentów w formatach nieedytowalnych oraz grafik.

Informujemy, że wszystkie informacje i dokumenty przesłać drogą pocztową w przypadku osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane do kontaktu:

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • wskazać dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska

Adres: ul. Traugutta oficyna 81; 50-418 Wrocław

E-mail: biuro@mdch.pl

Telefon: +48 530 669 855

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd MPK do przystanku pl. Wróblewskiego.

Siedziba Fundacji Młodzież dla Chrystusa jest częściowo przystosowana do obsługi, a także pracy osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pracownik Fundacji może spotkać się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną ofertą Fundacji w siedzibie przy ulicy Traugutta of. 81.

 • Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na terenie Fundacji nie ma miejsc parkingowych. W podwórku, w którym mieści się budynek, brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca takie znajdują się przy ulicy.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Brak pochylni, platform.
 • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.

Siedziba Fundacji znajduje się na I piętrze i II piętrze w budynku przy ulicy Traugutta of. 81 we Wrocławiu.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, sms lub mail możliwa jest pomoc asystenta w dotarciu do biura Fundacji Młodzież dla Chrystusa. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

W związku z niewspółmiernością kosztów dostosowania lokalu miejskiego do dostępu stałego, nie ma możliwości stałego dostępu w zakresie braku barier architektonicznych. W przypadku zgłoszenia się osób z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewnimy dostęp do budynku z windą oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach innych organizacji. W ramach wsparcia w korzystaniu z dostępu alternatywnego mamy podpisane porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, które działa pod tym samym adresem w Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki (budynek mieści się w odległości 5 m) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, która działa w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu.

Zapewniamy dodatkowo wsparcie wolontariusza dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 •  Adres siedziby oznaczony jest widocznymi literami.
 • Brak w budynku informacji głosowych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • Osoby głuche mogą komunikować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatorów w sieci teleinformatycznej, komunikacji telefonicznej i audio-video (zoom, skype).
 • W przypadku zgłoszenia się osób z dysfunkcją narządu słuchu (niesłyszących) zapewnimy tłumacza języka migowego. Zapewniamy dodatkowo wsparcie wolontariusza dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu.
Skip to content