Logo Fundcaji Młodzież dla Chrystusa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI „MŁODZIEŻ DLA CHRYSTUSA – POLSKA”

Tekst jednolity

§ 1.

Fundacja „Młodzież dla Chrystusa-Polska” zostaje ustanowiona przez na stępującą osobę fizyczną:

– Jonathan Watkins, syn Artura i Joan, zamieszkały w Wielkiej Brytanii pod adresem Bournemouth, Dorset, Markham Road 157 zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 18 lutego 1993 r.

§ 2.

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Młodzież dla Chrystusa-Polska”. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą o następującej treści: Fundacja MDCh.
 2. W korespondencji i kontaktach zagranicznych Fundacja może się posługiwać nazwą Youth for Christ Poland oraz nazwą skróconą YFC Poland.

§ 3.

Fundacja „Młodzież dla Chrystusa-Polska”, zwana dalej Fundacją, działać będzie na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).
 3. Niniejszego Statutu.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.

§ 6.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 7.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, powołaną do zaspokajania potrzeb

społecznych w zakresie celów, do realizacji których została powołana, nie nastawioną na czerpanie zysków, a jej działalność zgodna jest z zasadami chrześcijańskimi znajdującymi się w Biblii.

 1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
 2. Fundacja może tworzyć placówki, oddziały, agencje, a także przystępować do grup zrzeszających organizacje.
 3. Fundacja opiera swą działalność na pracy pracowników etatowych oraz na pracy wolontariuszy. Pracownikami etatowymi i wolontariuszami Fundacji mogą być zarówno obywatele Polski, jak i obywatele innych krajów.
 4. Fundacja może nawiązywać współprac ę z innymi organizacjami z kraju i z zagranicy w celu realizowania założeń statutowych. Fundacja może wysyłać swoich pracowników do innych krajów.

§ 8.

Celem Fundacji jest:

– popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;

– prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym;

– niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą;

– prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym;

– działalność charytatywna i opiekuńcza;

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo;

– wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury;

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– działania na rzecz edukacji i oświaty;

– działania na rzecz kultury i sztuki;

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

– działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9.

Cele określone w §.8 będą realizowane przez:

– organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, obozów, koncertów, szkoleń, poradnictwa, działań społecznych;

– prowadzenie kursów korespondencyjnych;

– organizowanie kursów językowych;

– produkowanie programów radiowych i telewizyjnych;

– wspieranie i prowadzenie publikacji oraz dystrybucji książek, podręczników, broszur,

biuletynów, traktatów, filmów, kaset magnetofonowych i kaset wideo;

– grupowanie i mobilizowanie osób, zaangażowanych w programy Fundacji;

– wspieranie i dołączanie się do innych przedsięwzięć, realizujących podobne cele;

– organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym: obozów, półkolonii, kolonii, świetlic, klubów, wiejskich i miejskich klubów wakacyjnych oraz różnych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży;

– uczestnictwo w programach Unii Europejskiej;

– nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, których cele s ą spójne z celami Fundacji, a także wspieranie ich działalności;

– ustanawianie funduszy nagród, stypendiów i darowizn ;

– inne działania realizujące cele statutowe.

§ 10.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako:

 1. działalność odpłatna, w szczególności w dziedzinach: edukacji, oświaty, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność charytatywna i opiekuńcza, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo, prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym, popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne, organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym.
 2. działalność nieodpłatna, w szczególności w dziedzinach: edukacji, oświaty, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność charytatywna i opiekuńcza, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo, prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym, popularyzowanie myślenia

i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne, organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym.

§ 11.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej fundacja przeznaczy w całości na realizację celów statutowych.

§ 12.

Majątek Fundacji składa się z:

 1. Funduszu założycielskiego;

Innych dochodów:

– z tytułu najmu i dzierżawy oraz innych pożytków prawa cywilnego z majątku ruchomego i nieruchomego;

– zapisów;

– spadków;

– darowizn;

– dotacji;

– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

– dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

– odsetek bankowych;

– innych.

§ 13.

Z uwagi na dbałość o majątek i przejrzystość finansów Fundacji zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników lub osób, z którymi pracownicy pozostają

w związku małżeńskim albo będących w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 14.

Organami Fundacji są:

– Rada Fundacji,

– Zarząd Fundacji.

§ 15.

Fundator wymieniony w § 1.tworzy Radę Fundacji poprzez powołanie jej członków. Powiększenia Rady o nowych członków lub zastąpienie ustępujących członków nowymi dokonuje istniejąca Rada na swym posiedzeniu.

 1. Rada Fundacji składa się z siedmiu osób.
 2. Rada Fundacji: kontroluje całokształt działalności Fundacji i nie podlega w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi Fundacji. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Rada Fundacji po ukonstytuowaniu się wybiera na okres 1 roku Przewodniczącego Rady.
 4. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 5. a) zatwierdzanie strategii działań Fundacji;
 6. b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 7. c) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji;
 8. d) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 9. e) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
 10. f) udzielanie absolutorium Zarządowi.
 11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów w obecności nie mniej niż połowy członków Rady.
 12. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 13. Przewodniczący Rady nadzoruje działalność Zarządu Fundacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 14. Przed powołaniem i ukonstytuowaniem się Rady Fundacji jej funkcje spełnia Fundator.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji złożony z trzech osób jest powoływany przez Rad ę Fundacji. W skład Zarządu wchodzą Dyrektor, Wicedyrektor i Sekretarz.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
 4. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 5. b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 6. c) określanie strategii działań Fundacji;
 7. d) określanie polityki kadrowej Fundacji;
 8. e) opracowywanie rocznego budżetu Fundacji;
 9. f) tworzenie struktury wewnętrznej;
 10. g) powoływanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych;
 11. h) określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarza, zarządzanie majątkiem Fundacji, dysponowanie jego funduszami;
 12. i) powoływanie i rozwiązywanie jednostek zewnętrznych oraz ich nadzór;
 13. j) wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i procedur Fundacji nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
 14. Do podjęcia uchwał przez Zarząd wymagana jest zwykła większość głosów.
 15. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
 16. Zarząd Fundacji przedstawia co roku Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej.
 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Dyrektor Zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo.

§ 17.

Rada Fundacji może powołać Komitet Doradczy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji. Komitet Doradczy jest ciałem doradczym Rady Fundacji.

§ 18.

Funkcje w Radzie Fundacji i Komitecie Doradczym sprawowane są nieodpłatnie.

§ 19.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.

§ 20.

 1. Rada Fundacji ma prawo do zmiany celu Fundacji.
 2. Zmiany w Statucie Fundacji mogą zostać przez Radę Fundacji uchwalone większością 2/3 głosów.
 3. Projekt proponowanej zmiany musi zostać przedstawiony na piśmie co najmniej na trzy tygodnie przed posiedzeniem Rady Fundacji.
 4. Głosowanie w powyższej sprawie może dokonywać się na piśmie z zachowaniem warunku pkt. 2 § 20.

§ 21.

Z uwagi na cele Fundacji ministrem właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 22.

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie o Fundacjach podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zbieżne z celami Fundacji, wskazane w uchwale.

Informację przygotował(a): Krzysztof Kacprowicz
Stronę utworzono: 17 listopada 2021
Ostatnia zmiana: 22 listopada 2021

Skip to content